سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
هنگامی که نزد دانشمندی می نشینی، برای شنیدن حریصتر از گفتن باش وخوب گوش دادن را مانند خوب گفتن یاد بگیر و سخن کسی را قطع مکن . [امام علی علیه السلام]