سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روزبرای سه کس آمرزش می طلبند : دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]